Algemene voorwaarden Inveks Assurantiën, gevestigd te (5237 CE) ‘s- Hertogenbosch aan Groen van Prinstererlaan 36 (Kamer van Koophandel nummer 62395629). 

Artikel 1 - DEFINITIES

Opdrachtgever : de wederpartij van Inveks assurantiën betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Inveks assurantiën een dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbiedingen al dan niet in concept is gedaan.

Inveks assurantiën: de intermediair, zijnde een zelfstandig bemiddelaar in de zin van de Wet Financieel Toezicht (WFT), welke producten levert en diensten verricht en in het bezit is van alle benodigde wettelijke vergunningen om haar taken uit te voeren. Inveks assurantiën verstrekt eveneens financieel advies aan haar Opdrachtgever. Hetzij tegen een abonnement, een vast tarief, een uurtarief of een beloning via de maatschappij waarbij de producten of diensten worden afgenomen.     

Maatschappij: de bank, verzekeraar, vermogensbeheerder of andersoortige financiële instantie welke producten of diensten levert t.b.v. Opdrachtgever en/of Inveks assurantiën. 

Oriëntatie: het bespreken van de probleemstelling van de Opdrachtgever en de mogelijkheden van Inveks assurantiën daaromtrent.

Inventarisatie: het verzamelen van alle relevante gegevens, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen, behoeftes en overige relevante informatie waarmee een grondige analyse gemaakt kan worden resulterend in een op maat gemaakt advies. 

Analyse: het beoordelen en waarderen van alle relevante informatie welke tijdens en na de inventarisatie is verkregen t.b.v. het oplossen van de probleemstelling van de Opdrachtgever.

Advisering: het geven van advies met betrekking tot de probleemstelling van de Opdrachtgever dat aansluit op de inventarisatie en analyse. Inzake het advies wordt gebruik gemaakt van alle kennis, vaardigheden en uitgebreide ondersteunende middelen (waar onder unieke specifieke software) van Inveks assurantiën om zodoende tot een goed en weloverwogen advies voor Opdrachtgever te komen.

Uitvoering: het bemiddelen van diensten of producten van maatschappijen, welke aansluiten op de advisering.

Financieel Product: de verzekering, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Inveks Assurantiën  zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Inveks assurantiën op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.

Beloning door de maatschappij: de overeengekomen hoogte van beloning welke Inveks assurantiën ontvangt van de maatschappij ten behoeve van de door Inveks assurantiën aan haar Opdrachtgever verrichte diensten en/of geleverde producten.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES VAN DE MAATSCHAPPIJ EN ADVIEZEN VAN INVEKS ASSURANTIËN

Door Inveks assurantiën namens een Maatschappij aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Maatschappij.

2.2 Door Inveks Assurantiën aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Maatschappij een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Inveks Assurantiën  een definitieve premie handhaven

Artikel 3 – COMMUNICATIE

3.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Inveks Assurantiën heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Inveks Assurantiën heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

3.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Inveks Assurantiën verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Inveks Assurantiën  gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Inveks Assurantiën het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

3.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Inveks Assurantien heeft bekend gemaakt, mag Inveks Assurantiën  erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING DERDEN

4.1 Het is Inveks Assurantiën toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4.2 Voor zover bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Inveks assurantiën is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs. 

Artikel 5 – HONORARIUM EN BETALING

5.1 Het voor diens dienstverlening aan Inveks assurantiën toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Maatschappij te betalen premies.

5.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Inveks assurantiën inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Maatschappij  te betalen premies. De Maatschappij betaalt deze aan Inveks assurantiën.

5.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Inveks assurantiën  is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van inveks assurantiën  beïnvloeden.

5.4 Alle bedragen die betrekking hebben op honoraria, vergoedingen en andere tarieven zijn

exclusief btw. Wanneer u na ons advies besluit om een verzekering of hypothecair krediet niet

via ons kantoor tot stand te laten komen, zijn wij verplicht om 21% btw in rekening te brengen over de door u verschuldigde bedragen.

5.5 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Maatschappij de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Maatschappij bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Inveks assurantiën  is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

Artikel 6 - INFORMATIE VAN OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Inveks assurantiën die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Inveks assurantiën  haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

6.2 Inveks assurantiën kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Inveks assurantiën  zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Inveks assurantiën bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

6.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Inveks assurantiën  verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Inveks assurantiën  meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdrachtmoet besteden, belast Inveks assurantiën  het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

6.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Inveks assurantiën de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Maatschappij op grond van diens(algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID VAN INVEKS ASSURANTIËN

7.1 Inveks assurantiën is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Inveks assurantiën aan haar toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Inveks assurantiën toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van (voorgeschreven) hulppersonen, (wijzigingen van) programmatuur, verminkte of verloren gegane gegevens, problemen met netwerkverbindingen en storingen en tekortkomingen die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. Inveks assurantiën is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) (onjuist) gebruik van de adviezen van Inveks assurantiën en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte - algemene - informatie.

7.2 Mocht Inveks assurantiën, dan wel haar werknemers en de door Inveks assurantiën  bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, ondanks het voorgaande in artikel 7.1 bepaalde toch verplicht zijn tot schadevergoeding, dan is deze verplichting beperkt tot de directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Inveks assurantiën wordt uitgekeerd, inclusief het door Inveks assurantiën  te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. Inveks assurantiën is bovendien in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden. (Vermogens)schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel.

7.3 In het geval de in artikel 7.2 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Inveks assurantiën in een specifiek geval geen dekking verleent, is de verplichting tot schadevergoeding van Inveks assurantiën  alsmede van haar werknemers en de door Inveks assurantiën  bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Inveks assurantiën  geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de verplichting tot schadevergoeding van Inveks assurantiën en de hare beperkt tot de door de Maatschappij aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

7.4 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van

Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor

Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.5 Inveks assurantiën is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.6 Inveks assurantiën is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Inveks assurantiën  gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Inveks assurantiën kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.7 Inveks assurantiën is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Inveks assurantiën verzonden (email)berichten Inveks assurantiën  niet hebben bereikt.

7.8 Inveks assurantiën  is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Inveks assurantiën , afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

7.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Inveks assurantiën voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.10 Indien Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden zijn (aansprakelijkheids)verzekeraar met voorrang op Inveks assurantiën aan te spreken en is Opdrachtgever gehouden Inveks assurantiën zoveel als mogelijk is van dit risico te vrijwaren. 

7.11 Wanneer werknemers, (niet)ondergeschikten en andere hulppersonen van wie Inveks assurantiën gebruik maakt ter uitvoering van de overeenkomst aansprakelijk worden gehouden, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waaronder uit hoofde van deze algemene voorwaarden of van enige andere wettelijke en/of contractuele bepaling waarop Inveks assurantiën een beroep kan doen.

7.12 De Opdrachtgever vrijwaart Inveks assurantiën van alle vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Inveks assurantiën verleende diensten.

7.13  Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Inveks assurantiën , indien Inveks assurantiën  zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8  - OVERMACHT

8.1 Inveks assurantiën is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Inveks assurantiën  redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Inveks assurantiën ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Inveks assurantiën  geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij gebrekkigheid van apparatuur en/of programmatuur, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, netwerkstoringen, internetstoringen, onjuiste netwerkspanning,  brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Inveks kan worden gevergd. 

Artikel 9 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

9.1 Door Opdrachtgever aan Inveks assurantiën verstrekte persoonsgegevens zullen door Inveks assurantiën  niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Inveks assurantiën  op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige

mailinglist e.d. van Inveks assurantiën, zal Inveks assurantiën de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10 – KLACHTENINSTITUUT

10.1 Inveks assurantiën  is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.015946 Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

Artikel 11 – VERVAL VAN RECHT

11.1 Klachten met betrekking tot door Inveks assurantiën  verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Inveks assurantiën , te worden ingediend bij Inveks assurantiën . Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Inveks assurantiën  verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12 - DIVERSEN

12.1 Op alle door Inveks assurantiën  uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Inveks assurantiën  en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Inveks assurantiën  slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Inveks assurantiën en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen

blijven hun geldigheid onverkort behouden.