PRIVACYSTATEMENT Inveks Assurantien

Dit privacystatement van Inveks assurantien beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’). Dit Privacystatement is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website www.inveks.nl en op alle door ons aangeboden diensten en tools.

Wij houden ons bezig met diensten op het gebied van schadeverzekeringen.

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van uw persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten, hebben wij met zorg dit Privacystatement opgesteld. Dit Privacystatement kunt u te allen tijde op onze website raadplegen.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij van u ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om met en voor u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren, en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en alle door ons aangeboden diensten.

Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, rekeningnummers, of overige contactgegevens.

Vanuit ons vak als financieel adviseurs krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de beschikking over financiële gegevens, en in sommige gevallen zelfs over schadeverleden en strafbare feiten. U mag van ons verwachten dat wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan.

Met dat doel zorgen wij er onder andere voor, dat onze website beveiligd is, en dat bovendien de gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd kunnen worden.

Omdat wij als financieel adviseurs de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen bij de daarbij betrokken zakenpartners (waaronder banken, verzekeringmaatschappijen e.d.) kan het voorkomen, dat wij (delen van) uw persoonsgegevens met hen moeten delen. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u hebben gekregen.

2. Nieuwsbrief

Via een periodieke nieuwsbrief kunnen wij u informeren over actualiteiten, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

3. Derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.

5. Beveiliging

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor u samen:

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kunt u om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Mocht u van mening zijn, dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Verdere informatie en contact

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kunt u contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig Privacystatement is gepubliceerd op onze website. Houdt u onze website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.